04_ REFORMAR EL BANC MUNDIAL


1. DEMOCRATITZAR EL SISTEMA DE VOT DEL BANC MUNDIAL

En una societat democràtica, cal partir del següent principi: aquells que es veuen afectats per una decisió han de poder participar en el procés per mitjà del qual es pren aquesta decisió.

Avui, el Banc Mundial pren decisions que afecten a tots els països pobres i emergents. Per tant, aquests països han de poder participar en les decisions que pren el Fons.

L’única manera d’aconseguir-ho és que el sistema de vot sigui més democràtic: que no depengui exclusivament de la quota que aporta el país al capital del Banc Mundial, sinó d’altres criteris no estrictament financers.


2. IMPULSAR EL FONS MUNDIAL CONTRA LA POBRESA

Si el Banc Mundial financés els països pobres per mitjà de transferències en comptes de fer-ho per mitjà de crèdits tous, el propi Banc funcionaria a la manera del Fons Mundial contra la Pobresa (veure Bloc 1_12). En efecte, el Banc Mundial, en aquest cas, funcionaria com un sistema multilateral, basat en transferències i amb fons suficients per finançar les necessitats bàsiques dels països pobres.

Tanmateix, per tal que el Banc pogués assumir aquestes polítiques de finançament en base a transferències, seria necessari establir un sistema tributari internacional (veure Bloc 1_13). Així, la transformació del Banc en un Fons Mundial contra la Pobresa ha de ser necessàriament paral·lela a la creació d’impostos mundials.


3. ACCELERAR EL PROGRAMA DE CONDONACIÓ DEL DEUTE (HIPC)

En la mesura que el Banc Mundial ha estat una de les institucions que ha apadrinat el programa HIPC, cal que impulsi la seva millora, per tal que sigui més efectiu i beneficiï a més països endeutats.