06_ REFORMAR EL FMI

1. DEMOCRATITZAR EL SISTEMA DE VOT DEL FMI

En una societat democràtica, cal partir del següent principi: aquells que es veuen afectats per una decisió han de poder participar en el procés per mitjà del qual es pren aquesta decisió.

Avui, el FMI pren decisions que afecten a tots els països pobres i emergents. Per tant, aquests països
han de poder participar en les decisions que pren el Fons.

L’única manera d’aconseguir-ho és que el sistema de vot sigui més democràtic: que no depengui exclusivament de la quota que aporta el país al capital del FMI, sinó d’altres criteris no estrictament financers

2. RECUPERAR L’ESPERIT ORIGINAL

El FMI ha de proporcionar finançament aquells països que estan en crisi per tal que no redueixin les seves importacions i sostenir, d’aquesta manera, la demanda global i el creixement de l’economia mundial en el seu conjunt. A canvi d’aquest finançament, el FMI no ha d’obligar als països receptors dels crèdits a fer polítiques contractives –de reducció accelerada del dèficit públic- sinó polítiques expansives orientades a promoure el creixement econòmic.

3. EL FMI HA D’IMPULSAR LES REFORMES DEL SISTEMA FINANCER INTERNACIONAL

Les crisis financeres han demostrat que calen una sèrie de reformes urgents del sistema financer internacional:

       • instaurar controls als moviments internacional de capitals

       • establir una taxa a les transaccions financeres (taxa Tobin)

       • regular els mercats de “derivats”

       • regular la banca d’inversió (la banca “a l’ombra”)

       • dividir els bancs “massa grans per caure”

       • modificar el sistema de retribució dels executius del sector financer

       • assegurar la independència de les agències reguladores

Totes aquestes reformes haurien de ser impulsades pel FMI.

4. ACCELERAR EL PROGRAMA DE CONDONACIÓ DEL DEUTE (HIPC)

En la mesura que el FMI ha estat una de les institucions que ha apadrinat el programa HIPC, cal que impulsi la seva millora, per tal que sigui més efectiu i beneficiï a més països endeutats.