05_ REFORMA DE L’OMC


1. ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS PAÏSOS POBRES, ECONÒMICAMENT DÈBILS O PETITS

En les negociacions de l’OMC es fonamental la qualitat tècnica dels equips negociadors. Tot i que la regla del consens determina els acords, la diferència de qualitat tècnica entre les grans potències mundials i els països pobres provoca un desequilibri notori en les negociacions. Per això, és imprescindible que la pròpia organització estableixi els mecanismes per tal tots els països puguin participar en les negociacions dels acords comercials en igualtat de condicions.


2. CANVI EN LES REGLES DE JOC DEL COMERÇ MUNDIAL (1)

Els acords de l’OMC, per ser justos amb els països pobres i emergents, haurien de promoure tres canvis principals en l’actual sistema de comerç internacional:

• eliminar les subvencions als productes agrícoles per part dels països rics, quan aquestes perjudiquen els agricultors dels països pobres i emergents

• eliminar els aranzels progressius que perjudiquen la industrialització dels països pobres i emergents

• permetre les subvencions a les indústries naixents dels països pobres i emergents, per tal que puguin consolidar-se i competir en igualtat de condicions amb les indústries dels països rics


3. CANVI EN LES REGLES DE JOC DEL COMERÇ MUNDIAL (2)

Els acords de l’OMC haurien de posar-se, principalment, al servei del desenvolupament dels països pobres i emergents. Per aconseguir-ho, caldria substituir el principi de la “nació més afavorida” pel principi de “reciprocitat entre iguals” (veure Bloc 3_12). D’acord amb aquest princpi:

• els països pobres haurien de tenir lliure accés (aranzels zero) a tota la resta de països del món

• els països emergents haurien de tenir accés preferencial (aranzels reduïts) als països rics i entre sí, però no als països pobres

• els països rics haurien de tenir accés preferencial només entre sí, però no als països pobres ni als emergents


4. REGULACIÓ DEL COMERÇ DE RECURSOS MINERALS

L’OMC hauria de promoure aquells tractats internacionals necessaris per evitar la “maledicció dels recursos naturals”, és a dir, per evitar que els països rics en recursos minerals es vegin abocats a una situació de dictadura o guerra civil, o siguin víctimes del suborns i la corrupció (veure Bloc 4_03). La regulació del comerç internacional d’aquests recursos minerals és la clau per aconseguir-ho.


5. REFORMA DEL SISTEMA DE PATENTS, ESPECIALMENT EL DE PATENTS FARMACÈUTIQUES

L’OMC s’ha atribuït la regulació del sistema internacional de patents, en la mesura que aquest està íntimament relacionat amb el comerç internacional. Es necessari que els acords de l’OMC avancin cap a un sistema de patents que equilibri de manera més justa els interessos de les corporacions privades que es dediquen a la recerca i l’interès general dels ciutadans que s’haurien de poder beneficiar de les innovacions científiques.

En el cas de les patents farmacèutiques, és imprescindible que l’OMC garanteixi l’aplicació dels acords que permeten la fabricació de medicaments genèrics als països que estan en una situació d’emergència sanitària.